رشته ها

مقطع کارشناسی ارشد

اگرو تکنولوژی- اکولوژی گیاهان زراعی

اگرواکولوژی

علوم و مهندسی باغبانی- گیاهان دارویی

علوم و مهندسی باغبانی- تولید محصولات گلخانه‌ای

علوم و مهندسي جنگل- علوم زيستي جنگل

علوم و مهندسي صنايع غذايي-زيست فنّاوري مواد غذايي

علوم و مهندسي صنايع غذايي-فنّاوري مواد غذايي

حشره شناسي كشاورزي

بيماري شناسي گياهي

علوم و مهندسي محيط زيست- آلودگي هاي محيط زيست

 

مقطع کارشناسی پیوسته

علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)

علوم و مهندسي محيط زيست

گياه پزشكي

حسابداری

علوم و مهندسي باغباني

مهندسي توليد و ژنتيك گياهي

 

مقطع کارشناسی ناپیوسته

علمی کاربردی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست

مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی

علمی و کاربردی بازیافت

کارشناسی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

مهندسی تولیدات گیاهی

مهندسی علوم و صنایع غذایی

مدیریت تلفیقی آفات

 

کاردانی پیوسته و ناپیوسته

کامپیوتر نرم افزار

تکنولوژی محیط زیست

علمی کاربردی امور زراعی و باغی

علمی کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر

تکنولوژی گیاهپزشکی- امور زراعی و باغی

تکنولوژی مواد غذایی

کنترل کیفیت مواد غذایی