عناوین پایان نامه های دفاع شده

عناوین پایان نامه های دفاع شده

 

عنوان پایان نامه

شماره ثبت

نام دانشجو

استاد راهنما

استاد مشاور

بررسی تغییرات رشدی و بیوشیمیایی کالوس استویا تحت تاثیر تنش شوری و تیمار متیل جاسمونات در شرایط کشت درون شیشه ای

 

2د/4/94

 

 

 

صالحه نوری

 

 

دکتر قاسم نژاد

 

 

دکتر قاسمی بزدی

بررسی تغییرات رشدی و بیوشیمیایی کالوس استویا تحت تنش شوری و تیمار اسید سالیسیلیک در شرایط کشت درون شیشه ای

 

 

2د/5/94

 

 

هدی السادات عقیلی

 

 

دکتر قاسم نژاد

 

 

دکتر قاسمی بزدی

تاثیر ارتفاع روی برخی متابولیت های ثانویه گیاه آقطی(Sambucusebulus.) در استان گلستان

 

 

2د/6/94

 

 

زهرا کاغذلو

 

 

دکتر همتی

 

 

دکتر خراسانی نژاد

بررسی اثر بسترهای مختلف کشت برروی عوامل رشد و میزان موسیلاژ در گیاه ختمی (Alothaearosea L.) در دو سطح با و بدون میکوریزا

 

 

2د/7/94

 

 

امیر سلیمانی

 

 

دکتر عبدل زاده

 

 

دکتر شباهنگ

تاثیر مکان رویش بر روی تر کیبات آلکائیدی و برخی مواد موثره برگ و بذر گیاه تاتوره (Daturastramonium L. ) در استان گلستان

 

 

2د/8/94

 

 

مریم خاندوزی

 

 

دکتر باقریه

 

 

دکتر همتی

تاثیر درجه حرارت و غلظت های مختلف کیتوزان بر صفات کمی و کیفی میوه گل ساعت در شهرستان تنکابن

 

 

1ت/10/94

 

 

فاخته شاهپوری

 

 

دکتر همتی

 

 

دکتر فریال وارسته

تاثیر اکوتیپ و روش برداشت روی صفات کمی و کیفی میوه فی جوآ(Feigoasellowiana )

 

 

1ت/11/94

 

 

نرگس پرتوی همراه

 

 

دکتر همتی

 

 

دکتر فریال وارسته

بررسی اثر نوع و میزان کود نیتروژن در رشد رویشی گیاه استویا در شرایط هیدروپونیک و گلخانه

 

 

2د/9/94

 

 

زیبا حیدرزاده

 

 

دکتر عبدل زاده

 

 

مهندس پویان مهربان

بررسی شرایط باززایی ریزنمونه های گیاه رازک (Humuluslupulus L. ) تحت تیمارهای مختلف هورمونی

 

 

2د/10/94

 

 

سارا حسن نژاد

 

 

دکتر قاسمی بزدی

 

 

مهندس محمد مفاخری

تاثیر کاربرد مواد هیومیکی و اسید سالیسیلیک بر صفات کمی و کیفی گیاه به لیمو تحت تنش شوری

 

 

2د/11/94

 

 

شیما احمدی همدانی

 

 

دکتر عبدل زاده

 

 

دکتر همتی

بررسی نقش قارچ باواریا بازیانا بر روی خصوصیات کیفی میوه خرما ارقام استعمران ،زاهدی و دیری پس از برداشت

 

 

1ت/12/94

 

 

احمد رضا شفیعی

 

 

دکتر مسعود لطیفیان

 

 

دکتر همتی

ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی بر رشد گیاه گل مغربی در همزیستی با مایکوریزا آربوسکولار (Glomusintraradices) تحت تنش شوری

 

 

1ت/13/94

فاطمه جاویدان

دکتر ناصر لطیفی و دکتر الهام فغانی

 

بررسی اثر قارچ تریکودرما و کود نیتروژن بر رشد گیاه بادمجان (Solanummelongena L.)

 

 

1ت/14/94

 

 

شبنم اخوان فر

 

 

دکتر رهنما

 

 

مهندس سعید باقری کیا

تاثیر پوترسین روی صفات کمی و کیفی میوه سه رقم گوجه فرنگی در استان گلستان شهر دلند

 

 

1ت/15/95

 

 

صغری جعفری زاده

 

 

دکتر همتی

 

 

دکتر فریال وارسته

 

 

بررسی تاثیر میزان آلودگی هوا و جهت جغرافیایی تاج درخت و عوامل خاکی روی برخی مواد ثانویه در برگ درخت زبان گنجشک (Fraxinus excelsior L.)

 

 

کیوان صدر

 

 

دکتر همتی

 

 

مهندس صادق آتشی

 

 

2د/12/94

تاثیر ورمی کمپوست ،کمپوست زباله شهری و کود گاوی روی صفات ظاهری و برخی مواد ثانویه گیاه دارویی مریم گلی Salvia officinalis در استان گلستان

 

 

مرتضی رمضانی

 

 

دکتر همتی

 

 

مهندس صادق آتشی

 

 

2د/13/95

اثر اکسین مصنوعی بر اندازه میوه در ارقام آلو (قطره طلا ،شابلون زود رس ،میان رس و دیررس)

 

 

مرتضی عطاران

 

 

دکتر همتی

 

 

دکتر اسماعیل صیفی

 

 

1ت/16/95

بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر شاخص های رشدی سه رقم گوجه فرنگی

 

 

نرجس حیدری

 

 

دکتر قاسمی بزدی

 

 

دکتر یوسفی داز

 

 

1ت/17/95

ردیابی و بررسی احتمال وقوع نوترکیبی در استرین های ویروس وای سیب زمینی (Potato virus Y) از مزارع توتون مناطق گرگان و علی آباد

 

 

شیما بنی هاشمی

 

 

دکتر نصراله نژاد

 

 

مهندس پریسا شریفی

 

 

3گ ب/1/95

تاثیر ورمی کمپوست ،کمپوست زباله شهری ،کود گاوی و اسید سالیسیلیک روی صفات ظاهری و برخی مواد ثانویه گیته دارویی مرزه Saturejahortensis L.

 

 

مهین طاطاری

 

 

دکتر همتی

 

 

مهندس صادق آتشی

 

 

2د/14/95

اثر فواصل بین ردیف بر عملکرد میوه دو رقم گوجه فرنگی فریسکو(زودرس) و سوپراستون (دیررس)در منطقه علی آباد کتول-استان گلستان

 

 

محمد صفا شیر محمدلی

 

 

دکتر لطیفی

 

 

مهندس علیرضا طبسی

 

 

1ت/18/95

 

ارزیابی مقاومت ارقام دانه ریز و دانه درشت باقلا نسبت به بیماری های مهم برگی در شهرستان گرگان

 

 

رویا پیرایه حداد

 

 

دکتر آقاجانی

 

 

 

دکتر فاطمه شیخ

 

 

3گ ب/2/95

تاثیر محلول پاشی ایندول بوتیریک اسید ،ایندول استیک اسید روی صفات ظاهری و برخی مواد ثانویه گیاه دارویی ریحان سبز و بنفش تخت تنش شوری

 

 

فرشته دولتی

 

 

دکتر عبدل زاده

 

مهندس نسترن همتی

 

 

2د/15/95

بررسی استفاده از پلیمر زیستی کیتوزان جهت کنترل کرم گلوگاه انار Spectrobatesceratoniae Zeller (Lep: Pyralidae)

 

 

حامد ضیائی

 

 

دکتر سعیده جاور

 

 

دکتر مجید صالحی

 

 

3گ ح/1/95

بررسی اثر قارچ تریکودرما در مقایسه با دو نوع کود دامی و تاثیر آنها روی رشد گیاه گوجه فرنگی

 

 

امین جباره اصل

 

 

دکتر رهنما

 

 

 

1ت/19/94

تاثیر بیوچار و ورمی کمپوست برروی خصوصیات رشدی دو واریته گوجه فرنگی

 

 

ندا محرری

 

 

دکتر رهنما-دکتر لکزیان

 

 

 

2د/16/94

بررسی صفات کمی و کیفی میوه دو رقم انار در منطقه گرگان

 

آمنه کریم آبادی

 

 

دکتر همتی

 

 

مهندس فریدونی

 

 

1ت/20/95

     

 

 
 

بررسی اثر تیمارهای مختلف هورمون جیبرلین و Nacl بر جوانه زنی چند رقم بادام در منطقه خراسان شمالی

 

 

مهدی تاتار

 

 

دکتر رهنما

 

 

دکتر ربانی نسب

 

 

1ت/1/93

اثر کودهای آلی و اسید سالیسیلیک بر برخی از مواد ثانویه گیاه سرخار گل (اکیناسه)

 

 

ندااسمعیلی نژاد

 

 

دکتر همتی

 

 

مهندس محمدعلی دری

 

 

2د/1/93

ارزیابی تغییرات رشد رویشی و زایشی و میزان موسیلاژ گیاه ختمی (Althaearosea L.) تحت تنش شوری

 

فاطمه اصغری

 

 

دکتر عبدل زاده

 

 

دکتر الهام فغانی

 

 

2د/2/93

بررسی اثر انواع و مقادیر متفاوت کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa L.)

 

 

چهارده چریکی

 

 

دکتر عبدل زاده و دکتر قادری فر

 

 

 

1ت/2/93

تاثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد ،عملکرد و اجزای عملکرد بذر گیاه ریحان (OCIMUM BASILICUM l.)

 

 

صغری تاتلی

 

 

دکتر رهنما

 

 

مهندس احمد اجنی

 

 

1ت/3/93

بررسی میزان اسانس و برخی مواد موثره در اکوتیپ های مختلف زیره سبز در استان کرمان

 

سجاد سلیمانی فر

 

 

دکتر همتی

 

 

مهندس علیرضا طبسی

 

 

1ت/21/95

تاثیر کود نیتروژن و هرس ساقه بر روی عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم کاغذی (Cucurbitapepo L.)

 

 

میترا حسن پور

 

 

دکتر عبدل زاده و دکتر قادری فر

 

 

 

1ت/4/93

 

بررسی اثر قارچ تریکودرما و کود نیتروژن بر رشد گیاه بادمجان (SolanummelongenaL.)

 

 

شبنم اخوان فر

 

 

دکتر رهنما

 

 

مهندس سعید باقری کیا

 

 

1ت/5/94

بررسی اثر تاریخ کاشت بر رشد ،نمو و عملکرد اقتصادی گیاه استویا (Stevia rebaudianaBertoni)

 

 

محمد مهدی فرضی نیا

 

 

دکتر قاسم نژاد

 

 

دکتر علیرضا صادقی ماهونک

 

 

1ت/6/93

مقایسه رژیم های مختلف تغذیه ای با کودهای شیمیایی متداول بر عملکرد گیاه گوجه فرنگی در منطقه ورامین

 

 

آمنه اسدی

 

 

دکتر قاسمی بزدی

 

 

مهندس عادل اسدزاده

 

 

1ت/7/94

تاثیر کودهای آلی و معدنی و غلظت اسید سالیسیلیک روی خصوصیات مرفولوژی گل لادن (Tropaeolummajus)

 

 

زینب حاجی زاده رستمی

 

 

دکتر همتی

 

 

مهندس وحید اکبرپور

 

 

1ت/8/93

اثر تراکم کشت بر اجزای عملکرد و صفات کیفی میوه ی ارقام گوجه فرنگی (lycopersiconlycopersicom L.)

 

 

زهرا ربانی طراقی

 

 

دکتر همتی

 

 

دکتر فریال وارسته

 

 

1ت/9/93

تاثیر اسید سالیسیلیک روی برخی مواد ثانویه برگ ارقام زیتون

 

 

ندا احمدی

 

 

دکتر همتی

 

 

دکتر عبدل زاده

 

 

2د/3/94

بررسی اثر قارچ تریکودرما و کود ورمی کمپوست بر ویژگی های رویشی و فتوشیمیایی گوجه فرنگی

 

 

ساحله صفایی مهنه

 

 

دکتر  رهنما

 

 

دکتر الهام فغانی

 

 

1ت/10/94

 

بررسی اثر قارچ تریکودرما و کود ورمی کمپوست بر ویژگی های رویشی و فیتوشیمیایی گوجه فرنگی

 

 

ساحله صفایی مهنه

 

 

دکتر رهنما

 

 

دکتر الهام فغانی

 

 

1ت/22/94

بررسی اثر کودهای آلی و دوره آبیاری بر رشد و برخی مواد موثره گیاه دارویی پروانش (Catharanthusroseus L.)

 

 

سروش عین آبادی

 

 

دکتر احمد عبدل زاده

 

 

 

2د/17/95

بررسی اثر انواع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر صفات رویشی و برخی مواد موثره در گیاه به لیمو

 

لیلا گیلک

 

 

دکتر عبدل زاده-دکتر لطیفی

 

 

 

2د/18/95

بررسی میزان برخی مواد ثانویه در برگ و میوه پرتقال (رقم تامسون) در چهار جهت جغرافیایی تاج درخت در استان گلستان

 

 

سعید دانش

 

 

دکتر همتی

 

 

مهندس صادق آتشی

 

 

2د/19/95

امکان سنجی دفع اصولی پسماندها بر اساس ویژگی های فیزیکی-شیمیایی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

 

 

فائزه مولایی فر

 

 

دکتر حسن رضایی

 

 

مهندس علی شهبازی

 

 

4م/1/95