هیات امنا

اعضای هیئت امنا:

1-دکتر فرهاد یغمائی رئیس دانشگاه گلستان و نماینده وزیر محترم هیات امنا وزارت علوم تحقیقات و فناوری

2-دکتر ناصر لطیفی  رئیس هیأت امناء

3- مهندس محمود ربیعی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی ، نماینده محترم استاندار و  عضو هیأت امناء

4-دکتر محمد ملک رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه گلستان وعضو هیأت امناء

5-حجت الاسلام والمسلمین حاج حسن رمضانپور عضو هیأت امناء

6-دکتر کامران رهنما رئیس موسسه و دبیر هیأت امناء

7- دکتر مرتضی خمیری معاون آموزش و پژوهش دانشکده صنایع غذایی و مدیریت کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان وعضو هیأت امناء

8-دکتر خدایار همتی  رئیس دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و عضو هیأت امناء

9-دکتر مهدی کاشانی نژاد  معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و عضو هیأت امناء