ساعات فعالیت مرکز مشاوره

ساعات فعالیت مرکز مشاوره آموزش عالی بهاران روز های شنبه و دوشنبه از ساعت 10:30 الی 13:30 می باشد. تعیین وقت قبلی: روز دوشنبه از ساعت 10:30 الی 10:45 می باشد.