تقویم آموزشی نيمسال دوم سال تحصیلی 99-98

    تقویم آموزشی نيمسال سال تحصیلی 99-98

    انتخاب واحد    1398/11/21لغایت 1398/11/23

    حذف و اضافه   1398/12/03 لغایت 1398/12/05

     شروع کلاس ها  1398/11/26

    پایان کلاس ها 1399/03/30

     شروع امتحانات  1399/03/31لغایت 1399/04/12

    آخرین مهلت حذف تکدرس 1399/03/01