ساعت های حضور جناب آقای دکتر رهنما در موسسه

ساعت های حضور مدیر گروه گیاهپزشکی، حشره شناسی و بیماری شناسی گیاهی به شرح ذیل می باشد.

یکشنبه ها: 11 الی 12

سه شنبه ها: 13 الی 15

چهارشنبه ها: 10 الی 12

پنچ شنبه ها: 9 الی 14