برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع ازپایان نامه جناب آقای؛ سیامک بهرام  کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی.باعنوان:­ « اثر تنش خشکی و کود های بیولوژیک بر روی گل راعی در منطقه سیارودبار » درتاریخ 15/10/98 ساعت 8 در محل موسسه آموزش عالی بهاران برگزار­می­گردد.