برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع ازپایان نامه سرکار خانم ؛ نسرین وارسته  کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی باغبانی گرایش تولید محصولات گلخانه ای.باعنوان:­ « تاثیر مصرف کود و تنش خشکی بر ویژگی های مرفوفیزیولوژیک  و ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه زوفا » درتاریخ 18/10/98 ساعت 11:30 در محل موسسه آموزش عالی بهاران برگزار­می­گردد.