برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع ازپایان نامه جناب آقای ؛ طاهر یولی زاده دوجی کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی محیط زیست  آلودگی محیط زیست. با عنوان:­« بررسی کیفیت میکروبی و فیزیکو شیمیایی آب شرب عشایر شهرستان مراوه تپه و مقایسه آن با استاندارد های WHO ملی ». در تاریخ 20/11/98 ساعت 15 در محل موسسه آموزش عالی بهاران برگزار­می­گردد.