برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع ازپایان نامه سرکار خانم؛ مهرنوش گلعلی پور کارشناسی ارشد رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی. باعنوان:­ « ارزیابی فعالیت ضد میکروبی پپتید های بدست آمده از هیدرولیز آنزیمی ایزوله پروتئینی کنجد» درتاریخ 15/11/98 ساعت 13  در محل موسسه آموزش عالی بهاران برگزار­می­گردد.