برنامه حضور مدیران محترم گروه

ساعات حضور مدیران محترم گروه جهت پاسخگویی به دانشجویان و انجام امورات محوله

 

ساعات حضور

روز های حضور در موسسه

 

نام و نام خانوادگی مدیر گروه

ردیف

10 الی 14

یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه

 

جناب آقای دکتر ناصر لطیفی

1

10 الی 13

چهارشنبه و پنج شنبه

 

جناب آقای دکتر کامران رهنما

2

10 الی 14

شنبه، یکشنبه و دوشنبه

جناب آقای دکتر سید ابراهیم میری دوزینی

3

9 الی 13

همه روزه

 

سرکار خانم دکتر الهام اسدپور

4

11 الی 13

همه روزه

 

جناب آقای مهندس علینقی مقصودلو

5