مدیریت دانشگاه

رياست

سرپرست موسسه:جناب آقاي دکتر عباسعلی نوری نیا

مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی:سرکار خانم مهندس مونا مشکوری

مسئول حراست : جناب آقای مهندس حسین قاسمی