کتابخانه

موسسه دارای کتابخانه با حدود بیش از 5000 جلد کتاب با عناوین فارسی و لاتین ،با موضوعات تخصصی رشته های موسسه و سایر کتب آموزشی همراه با نشریات و پژوهشنامه و مقالات دانشگاهی و روزنامه و کتب الکترونیکی می باشد.