مدير تحصیلات تکمیلی

 

۱ـ شرکت در جلسات آموزشی و برخی از جلسات اداری موسسه

۲ـ شرکت در جلساتی که از طرف اداره کل خدمات آموزشی و معاونت آموزشی دانشگاه برگزار می گردد

۳ـ شرکت در کمیته منتخب موسسه جهت پیگیری و بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان

۴ـ شرکت در شورای آموزشی موسسه در طول سال

5- نظارت بر حسن اجرای روند ثبت نام دانشجویان

6- نظارت بر حسن اجرای امتحانات پایان ترم

7- نظارت بر امور مسئولین کلیه رشته های موجود در موسسه

8- بررسی وضعیت ارتقاء پایه سالیانه اساتید هیئت علمی در طول سال و بررسی نهائی آنها جهت ارائه به کمیته منتخب موسسه

9- حضور در جلسات نقل و انتقالات دانشکده

10- بررسی ارزیابی ترمیک اساتید رشته های موجود در موسسه به منظور ارتقاء کیفی آموزش

11- شرکت در جلسات معارفه و توجیه امور کلی آموزشی دانشجویان جدیدالورود هر سال

12- تائید و امضاء کلیه لیست های کامپیوتری نمرات دانشجویان رشته های موجود در موسسه

13- صدور گواهی تائید همکاری مدرسین خارج از دانشکده در طول سال تحصیلی

14- شرکت در جلساتی که از طرف ریاست دانشگاه یا دانشکده اعلام می گردد

15- همکاری در نیاز سنجی کادر آموزشی جهت اعلام نتایج به ریاست

16- بررسی و پیگیری امور مربوط به تقاضای دانشجویان در خصوص انتقال، میهمان، انصراف از تحصیل و اخراج بر اساس ضوابط آموزشی موجود

17- بررسی و ارسال نتایج نهائی ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته های مختلف موجود

18- شرکت در جلسات شورای پژوهشی

19- نظارت بر اجرای قوانین حضور غیاب دانشجویان و صدور اخطار در موارد لزوم

20- نظارت بر حضور و غیاب اساتید موسسه و تذکرات مورد لزوم

21- ـ نظارت بر امور آموزشی موسسه

22- دریافت بخشنامه ها ، دستور العمل ها و طرح در شوراهای آموزشی

23- تائید فرم های متقاضیان وام تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف

24- تائید و امضاء نامه ها و مکاتبات روزمره

25- تائید گواهی های مورد نیاز دانشجویان

26- نظارت بر حسن اجرای مقررات و ظوابط آموزشی دانشگاهی

27- شرکت در جلسات سایر سازمان ها در صورت لزوم

28- همکاری در کنگره های سراسری در صورت لزوم

29- انجام فعالیت های پژوهشی بعنوان عضو هیات علمی دانشگاه