مدير تحصیلات تکمیلی

   

                                                                                            سال 1394

                                                                            «دولت و ملت، هم­دلی و هم­زبانی»

                                                                                                             مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

   

                                                                                      

نام و خانوادگی: بیژن آقاپور  

 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی 

سمت: مدیر تحصیلات تکمیلی

عضو هیئت علمی گروه گیاه پزشکی (1389 تا کنون)

تلفن و دورنگار: 32173670-017

آدرس پست الکترونیکی:

bijan.agh​apour@gmail.com     

سوابق تحصیلی
دیپلم علوم تجربی 1380 گرگان
کارشناسی گیاه پزشکی 1386 دانشگاه محقق اردبیلی
کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی 1389 دانشگاه تهران
رتبه در آزمون سراسری کارشناسی ارشد: 5

                 

 سوابق علمی، مدیریتی و اجرایی
مدیر داخلی مجله ترویج گیاه ­پزشکی (گیاه ­پزشک و غذا)  (1390-1391)
ناظر و مسئول برگزاری امتحانات   (1391-1393)
عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان  (1390-ادامه دارد)
عضو کمیته داوران مقالات مجله ترویج گیاه ­پزشکی  (1390-ادامه دارد)
کارشناس ارشد و مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری  (1391-1393)
ویراستار علمی مجله ترویج گیاه­ پزشکی  (1391-ادامه دارد)
داور و ویراستار علمی کمیته نشر کتب (1393)
عضو هیئت مولفان و داوران کتب موسسه دیباگران تهران  (1388-1392)
عضو کمیته داوران پارک علم و فناوری گلستان (1393)
نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسات دفاع از پایان نامه (1393-ادامه دارد)
استاد مشاور پایان­ نامه­ های کارشناسی­ ارشد   (1393-ادامه دارد)
 مدیر گروه گیاه ­پزشکی (1392-ادامه دارد)
عضو شورای آموزشی (1392-ادامه دارد)
عضو شورای پژوهشی (1393-ادامه دارد)
کارشناس معاونت فرهنگی (1393-1994)
عضو شورای فرهنگی و اجتماعی (1393-ادامه دارد)
عضو کمیسیون موارد خاص (1393-ادامه دارد)
معاون دانشجویی و فرهنگی (1393-1394)
دبیر کمیسیون موارد خاص (1393-1394)
رئیس کمیته انضباطی (1393-1394)
دبیر کمیته انضباطی تجدید نظر (1393-1394)
رییس کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی   (1393-1394)
رییس کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی   (1393-1394)
دبیر شورای فرهنگی و اجتماعی (1393-1394)
رییس شورای دانشجویی   (1393-1394)
عضو هیئت رئیسه (1393-ادامه دارد)
معاون آموزشی و پژوهشی   (1394-ادامه دارد)
رییس شورای آموزشی   (1394-ادامه دارد)
رییس شورای تحصیلات تکمیلی   (1394-ادامه دارد)
سوابق فرهنگی و ورزشی
مسئول تشکیل دفتر بسیج اساتید (1394)
عضو سازمان بسیج اساتید استان گلستان (1392- ادامه دارد)
مربی حلقه صالحین بسیج دانشجویی (1391)
مسئول علمی و پژوهشی بسیج دانشجویی (1393- ادامه دارد)
فعالیت در هنر رزمی کیوکوشین کاراته (1373-1376)
کسب مقام سوم مسابقات کیوکوشین کاراته باشگاه­ های شهرستان گرگان (1374)
آموزش مقدماتی  شنا و نجات غریق سازمان هلال احمر شهرستان گرگان (1384)
فعالیت در ورزش جودو تحت تعلیم استاد بین المللی حاج داوود میقانی (از سال 1377)
اخذ کمربند مشکی دان 3 در هنر رزمی جودو (1379)
کسب مقام قهرمانی مسابقات جودو قهرمانی باشگاه­ های استان گلستان (1380)
کسب مقام قهرمانی مسابقات جودو استان گلستان (1380)
عضو پایگاه قهرمانی جودو سید آزادگان استان گلستان (1380-1381)
عضو تیم منتخب استان گلستان در مسابقات قهرمانی جودو کشور (1380)

 

"مقالات ISI"

1. Aghapour B, Fotouhifar KB, Aghajani MA, Javan-Nikkhah M (2015) Taxonomic studies on the species complex Valsa sordida in Iran. Iranian Journal of Plant Pathology, In press.

2. Aghapour B, Fotouhifar KB, Javan-Nikkhah M, Ahmadpour A, Aghajani MA (2010) The first record of Neurospora tetrasperma (anam. Chrysonilia tetrasperma) on Platanus orientalis in Iran. Mycotaxon, 111, 103-111.

3. Aghapour B, Fotouhifar KB, Ahmadpour A, Ghazanfari K (2009) First report of leaf spot disease on Ficus elastica caused by Phoma glomerata in Iran. Australasian Plant Disease Notes, 4, 82–83.

4. Aghajani MA, Aghapour B, Michailides TJ (2009) First report of Septoria leaf spot of pistachio in Iran. Australasian Plant Disease Notes, 4, 29–31.

5. Komaki AM, Aghapour B, Aghajani, MA (2012) First report of species Colletotrichum dracaenophilum on Dracaena sanderiana. Rostaniha, (42) 111-112.

6. Aghapour B, Komaki AM, Aghajani, MA (2012) First report of Kirramyces epicoccoides in Iran. Rostaniha, (43) 221-223.

 

"مقالات علمی-ترویجی"

1. Aghapour B, Fotouhifar KB, Javan-Nikkhah M (2012) Report of Periconia byssoides on Soybean (Glycine max) in Iran. Extension of Plant Protection, (8) 56-57.

2. Aghajani MA, Maleki-Ziarati H, Aghapour B (2010) Downy mildew of hop in north of Iran. Extension of Plant Protection, (6) 52-53.

 

"مقالات ارایه شده در همایش های ملی"

1. Aghapour B, Fotouhifar KB, Javan-Nikkhah M (2008) Report of Periconia byssoides on Soybean (Glycine max) in Iran. Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress, University of Bu-Ali Sina, Hamedan, 135 p.

2. Aghapour B, Fotouhifar KB (2008) First report of Phoma glomerata on Ficus elastica in Iran. Proceeding of the 18th Iranian Plant Protection Congress, University of Bu-Ali Sina, Hamedan, 136 p.

3. Aghapour B, Fotouhifar KB, Javan-Nikkhah M, Ahmadpour A, Aghajani MA (2010) Information on Neurospora tetrasperma in Iran. Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, 38 p.

4. Aghapour B, Fotouhifar KB, Javan-Nikkhah M, Aghajani MA (2010) New record of two form-species of form-genus Cytospora on Eucalyptus sp. in Iran. Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, 39 p.

5. Aghapour B, Fotouhifar KB, Javan-Nikkhah M, Aghajani MA (2010) Report of form-species Cytospora chrysosperma on some plants in Iran. in Iran. Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, 43 p.

6. Aghapour B, Fotouhifar KB, Javan-Nikkhah M, Aghajani MA (2010) Study on pathogenicity of some isolates of Cytospora chrysosperma on several trees in Iran. Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, 220 p.

7. Aghapour B, Abbasi M, Akramian M (2010) A report of Puccinia serpilly on Thymus fedtschenkoi in Iran. Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, 42 p.

8. Aghapour B, Ahmadpour A, Fotouhifar KB (2010) First report of Seimatosporium lichenicola in Iran. Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, 40 p.

9. Aghapour B, Sharifi Nezamabad P, Javan-Nikkhah M (2010) A report of Ramularia primulae in Iran. Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, 41 p.

10. Aghajani MA, Aghapour B (2010) First report of Lasiodiplodia theobrome on soybean (Glycine max) in Iran. Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, 30 p.

11. Aghajani MA, Aghapour B, Maleki-Ziarati H (2010) First report of occurrence teleomorph of Pestalotiopsis in Iran. Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, 32 p.

12. Aghajani MA, Maleki-Ziarati H, Aghapour B (2010) Report of new hosts for Pestalotiopsis guepinii in Iran. Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, 33 p.

13. Aghajani MA, Maleki-Ziarati H, Aghapour B (2010) Downy mildew of hop in north of Iran. Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, 217 p.

14. Ranjkesh Shourkaei H, Fotouhifar KB, Aghapour B (2010) New information on some microfungi in north of Iran. Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, 99 p.

15. Ranjkesh Shourkaei H, Fotouhifar KB, Aghapour B (2010) New information on some species of genus Chaetomium Kunze in Iran. Proceeding of the 19th Iranian Plant Protection Congress, Iranian Research Institute of Plant Protection, Tehran, 98 p.

16. Aghajani MA, Aghapour B, Maleki-Ziarati H (2014) Report of new records of Pestalotiopsis in Iran using ITS1-5.8S-ITS2 regions of nuclear rDNA. Proceeding of the 21th Iranian Plant Protection Congress, Urumieh University, Urumieh, 32 p.

                     

"شرح وظایف و اختیارات معاون آموزشی"

۱ـ شرکت در جلسات آموزشی و برخی از جلسات اداری موسسه

۲ـ شرکت در جلساتی که از طرف اداره کل خدمات آموزشی و معاونت آموزشی دانشگاه برگزار می گردد

۳ـ شرکت در کمیته منتخب موسسه جهت پیگیری و بررسی مشکلات آموزشی دانشجویان

۴ـ شرکت در شورای آموزشی موسسه در طول سال

5- نظارت بر حسن اجرای روند ثبت نام دانشجویان

6- نظارت بر حسن اجرای امتحانات پایان ترم

7- نظارت بر امور مسئولین کلیه رشته های موجود در موسسه

8- بررسی وضعیت ارتقاء پایه سالیانه اساتید هیئت علمی در طول سال و بررسی نهائی آنها جهت ارائه به کمیته منتخب موسسه

9- حضور در جلسات نقل و انتقالات دانشکده

10- بررسی ارزیابی ترمیک اساتید رشته های موجود در موسسه به منظور ارتقاء کیفی آموزش

11- شرکت در جلسات معارفه و توجیه امور کلی آموزشی دانشجویان جدیدالورود هر سال

12- تائید و امضاء کلیه لیست های کامپیوتری نمرات دانشجویان رشته های موجود در موسسه

13- صدور گواهی تائید همکاری مدرسین خارج از دانشکده در طول سال تحصیلی

14- شرکت در جلساتی که از طرف ریاست دانشگاه یا دانشکده اعلام می گردد

15- همکاری در نیاز سنجی کادر آموزشی جهت اعلام نتایج به ریاست

16- بررسی و پیگیری امور مربوط به تقاضای دانشجویان در خصوص انتقال، میهمان، انصراف از تحصیل و اخراج بر اساس ضوابط آموزشی موجود

17- بررسی و ارسال نتایج نهائی ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته های مختلف موجود

18- شرکت در جلسات شورای پژوهشی

19- نظارت بر اجرای قوانین حضور غیاب دانشجویان و صدور اخطار در موارد لزوم

20- نظارت بر حضور و غیاب اساتید موسسه و تذکرات مورد لزوم

21- ـ نظارت بر امور آموزشی موسسه

22- دریافت بخشنامه ها ، دستور العمل ها و طرح در شوراهای آموزشی

23- تائید فرم های متقاضیان وام تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف

24- تائید و امضاء نامه ها و مکاتبات روزمره

25- تائید گواهی های مورد نیاز دانشجویان

26- نظارت بر حسن اجرای مقررات و ظوابط آموزشی دانشگاهی

27- شرکت در جلسات سایر سازمان ها در صورت لزوم

28- همکاری در کنگره های سراسری در صورت لزوم

29- انجام فعالیت های پژوهشی بعنوان عضو هیات علمی دانشگاه