امور فارغ التحصیلان

جناب آقای محمد باقر رمضانپور

شرح وظايف امور فارغ التحصیلان

دانش آموخته به فردي اطلاق مي شود كه برابر ضوابط اعلام شده جهت ادامه تحصيل در مراكز آموزش عالي پذيرفته شده و دوره تحصيلي را بطور كامل و براساس موارد مندرج در آئين نامه هاي آموزشي در مدت مجاز سنوات تحصيل به پايان رسانيده باشد.به عبارت ديگر هر دانشجو كه كليه واحد هاي درسي و مراحل آموزشي دوره تحصيلي خود را برابر مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي و براساس مقررات و آيين نامه هاي مربوطه با موفقيت گذرانيده باشد دانش آموخته يا فارغ التحصيل آن رشته تلقي مي شود.

1- صدور دانشنامه

2- صدور گواهی اتمام تعهد خدمت جهت دانشجویان بهره مند از آموزش رایگان

3- صدور گواهی موقت

4- صدورتاییدیه تحصیلی