مدیریت اداری و مالی

جناب آقای سید ابراهیم میری دوزینی

شرح وظایف مدیر امور اداری و مالی:

1-  اعمال و اجرای قوانین ، آئین نامه های اداری و استخدامی صادره از مراجع ذیصلاح .

2-  تهیه و تدوین آئین نامه ها ، بخشنامه ها و دستور العملهای لازم اداری و ابلاغ آنها به ادارات مربوط .

 3- هماهنگی  در اجرای امور مربوط به ادارات کارگزینی - دبیرخانه و اداره حفاظت فیزیکی .

4- رسیدگی و کنترل اطلاعات و مدارک پرسنلی و اداری واصله از سایر ادارات.

 5- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه مقررات استخدامی و طبقه بندی مشاغل و اظهار نظر در مورد آنها .

 6- شرکت درجلسات متشکله حوزه معاونت اداری و مالی مدیران – کمیته استخدام – شورای اداری و مالی و غیره .

 7- تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد و نظارت بر استخدام کارکنان جدید .

 8- انجام اجرای امور مختلف رفاهی کارکنان دانشگاه و تهیه و تنظیم طرح های مربوطه .

 9- برآورد میزان ملزومات و ابزار لازم کار اداری و نظارت بر توزیع آنها .

10- نظارت بر اجرای مربوط به ارتقاء شغلی کارکنان ، پرداخت فوق العاده ها ، اضافه کاری و کسرکار و غیره .

11- نظارت برحسن انجام وظیفه کارشناسان قسمت مدیریت امور اداری .

12- انجام سایر امور محوله و مربوط بنا به تشخیص و ارجاع به مقام مافوق .