خزانه دار

جناب آقای دکتر کامران رهنما

اهم وظایف خزانه داری عبارتند از :

1- دریافت و پرداخت چک و نقد .

2 - کنترل و یادآوری جهت تامین موجودی اسناد پرداختنی .

3- تنظیم جدول گردش روزانه صندوق و بانک .

4- کنترل حساب صندوق و بانک .

5 - مدیریت وجوه نقد و اسناد دریافتنی .