مديریت فرهنگي و اجتماعی

مدیریت فرهنگی یکی از زیرمجموعه ‏های معاونت دانشجویی و فرهنگی است که با اهداف ایجاد زمینه‏ های رشد و پیشرفت معنوی و فرهنگی، فراهم کردن بسترها و ساختارهای مورد نیاز فعالیت‏ های فرهنگی، تدوین برنامه‏ های فرهنگی متناسب با نیازهای دانشجویان، ایجاد زمینه‏ های توسعه مهندسی فرهنگی موسسه، کمک به تدوین سیاست‏ های کلی فرهنگی موسسه به کمک شورای فرهنگی، حمایت از ایده ‏ها و طرح‏ های فرهنگی دانشجویان و ارائه راهکارهای علمی و عملی در برنامه‏ های متنوع فرهنگی شکل گرفته است.