مدیر گروه ها

 

مدیر گروه کشاورزی : جناب آقای دکتر ناصر لطیفی

شامل رشته های: کارشناسی ارشد مهندسی تولیدات گیاهی گرایش تولید محصولات باغبانی، کارشناسی ارشد زراعت، کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی، کارشناسی پیوسته، زیست فناوری کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی

شامل رشته های: کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی (گیاهان داروییٰ ٰادویه ایٰ و نوشابه ای)، کارشناسی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر، علمی کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر

 

مدیر گروه گیاهپزشکی: جناب آقای دکتر کامران رهنما

شامل رشته های: کارشنااسی ارشد حشره شناسی و بیماری شناسی گیاهی، کارشناسی ناپیوسته مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی، تکنولوژی گیاهپزشکی- امور زراعی و باغی

 

مدیر گروه علوم و صنایع غذایی : سرکار خانم دکتر الهام اسدپور

شامل رشته های: کارشناسی پیوستهمهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی،کارشناسی ناپیوسته مهندسی علوم و صنایع غذایی، تکنولوژی مواد غذایی، کنترل کیفیت مواد غذایی

 

مدیر گروه  محیط زیست و کارشناسی بازیافت : جناب آقای مهندس علینقی مقصودلو

شامل رشته های: کارشناسی ارشد منابع طبیعی-محیط زیست، کارشناسی پیوسته مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست، کارشناسی ناپیوسته مهندسی محیط زیست، تکنولوژی محیط زیست

 

مدیر گروه معارف اسلامی: حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا رمضانپور

 

مدیر گروه کامپیوتر : سرکار خانم مهندس مریم مقصودلو

شامل رشته های:كارشناسي ناپيوسته علمي كاربردي كامپيوتر نرم افزار-كارداني علمي كاربردي نرم افزار 

 

مدیر گروه حسابداری: جناب آقای سید ابراهیم میری دوزینی

شامل رشته :کارشناسی پیوسته حسابداری