اعضای هیات علمی

 

لیست اعضای هیأت علمی

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته ومدرک تحصیلی

 


 
   

 

ناصر لطیفی

 استاد

دکتری اکولوژی زراعی

 

احمد عبدل زاده

 دانشیار

دکتری سیستماتیک گیاهی

 

کامران رهنما

 دانشیار

دکتری بیماری شناسی گیاهی

 

سیدابراهیم میری دوزینی

مربی

ارشد آمار

 

علینقی مقصودلو

مربی آموزشیار

ارشد محیط زیست

 

حسن رمضانپور

مربی

ارشد معارف اسلامی

 

مرتضی خمیری

 دانشیار

دکتری صنایع غذایی

 

حجت ا... تاجیک

مربی پیمانی

ارشد مهندسی صنایع

 

الهام اسدپور

استادیار

دکتری  صنایع غذایی