اعضای هیات علمی

لیست اعضای هیأت علمی

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته ومدرک تحصیلی

1

بیژن آقاپور

مربی

ارشد بیماری شناسی گیاهی

2

سید سهیل امیری

مربی

ارشد علوم وصنایع غذایی

3

علی شهبازی

مربی

ارشد محیط زیست

4

ناصر لطیفی

 استاد

دکتری اکولوژی زراعی

5

احمد عبدل زاده

 دانشیار

دکتری سیستماتیک گیاهی

6

کامران رهنما

 دانشیار

دکتری بیماری شناسی گیاهی

7

فرهاد خزینی

استادیار

دکتری بیماری شناسی گیاهی

8

سیدابراهیم میری دوزینی

مربی

ارشد آمار

9

علینقی مقصودلو

مربی آموزشیار

ارشد محیط زیست

10

حسن رمضانپور

مربی

ارشد معارف اسلامی

11

مرتضی خمیری

 دانشیار

دکتری صنایع غذایی

12

حجت ا... تاجیک

مربی پیمانی

ارشد مهندسی صنایع

13

الهام اسدپور

استادیار

دکتری  صنایع غذایی

15

سمیرا شکیبا

مربی

کارشناسی ارشد صنایع غذایی

16

شیدا گلدسته

مربی

ارشد حشره شناسی کشاورزی

17

مریم مقصودلو

مربی

کارشناسی ارشد کامپیوتر

18

مبینا رهنما

مربی

ارشد آموزش زبان انگلیسی

19

محمدعلی آقاجانی نسب افروزی

استادیار

دکتری بیماری شناسی گیاهی

20

بهزاد رهنما

مربی

دانشجوی دکتری شیلات

21

الهام مقصودلو

استادیار

علوم دریایی

22

سیده محدثه میری دوزینی

مربی

کارشناسی ارشد پژوهش هنر