جذب اعضا شورا

5 آذر 1393

بسیج دانشجویی جهت برنامه های وایجاد کنگره ملی شهدا دانشجویی استان گلستان ازعلاقمندان دعوت به عمل می آید.

متن کامل

اردویی راهیان نور سال 93

3 آذر 1393

ثبت نام راهیان نور از تاریخ 93/9/3تا تاریخ 93/11/10میباشد علاقمندان جهت ثبت نام به پایگاه شهیدتازیکه موسسه مراجعه نمایند.

متن کامل

هفته بسیج گرامی باد

3 آذر 1393

بصیرت، سازندگی و رزمندگی” عصاره های بسیج هستند

متن کامل