صندوق رفاه

سیستم اتوماسیون جامع صندوق رفاه به کلیه دانشگاه ها و موسسات اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی خدماتی شامل وام دانشجویی در تبعات مختلف ارائه می دهد و موسسه آموزش عالی بهاران نیز از این تسهیلات مستثنی نیست. دانشجویان متقاضی وام جهت پرداخت شهریه پس از شروع یک نیمسال تحصیلی در صورت واجد شرایط بودن می توانند از تسهیلات سیستم اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویی بهره مند گردند.
جهت استفاده از این تسهیلات به سرکار خانم مهندس میری دوزینی واقع در ساختمان مرکزی مراجعه نمایید